מדיניות פרטיות

כללי

כחלק ממדיניות הפרטיות שאנו מנהיגים במסלול האקדמי המכללה למינהל, ח"פ 513591222 (להלן: "המכללה") ושאיפותינו לשקיפות ולבהירות, אנו מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות של המכללה למשתמשי האתר בכתובת www.academy.org.il (להלן: "האתר") ולמשתמשי WhatsApp Business API, הוואטסאפ העסקי של המכללה (להלן: "הוואטסאפ" ו-"האפליקציה").

הנך מתבקש לעיין במסמך זה טרם השימוש באתר, האפליקציה ו/או בשירותים המוצעים במסגרתם, וזאת מבלי לייתר את החובה לעיין ולאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה טרם השימוש בה.

יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית לספק לנו כל מידע אודותיך (כהגדרתו להלן במסמך זה). המידע יישמר במאגר המידע של המכללה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. בשימוש באתר ו/או האפליקציה לרבות השירותים המוצעים בהם, אתה מביע את הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי המידע יישמר וינוהל במאגר מידע לפי הדין. השימוש במידע שבמאגר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

מדיניות פרטיות זו תפרט ותבהיר את המידע שהמכללה אוספת אודות המשתמשים באתר ובאפליקציה, אופן איסוף המידע, השימוש הנעשה במידע, וכן המקרים שבהם המכללה מעבירה את המידע לצדדים שלישיים ואופן שמירת המידע על ידי המכללה. המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן לפני כל שימוש באתר, מומלץ לחזור ולהתעדכן בסעיפיו. למען הסר ספק, המשך השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה לאחר ביצוע עדכון כאמור ייחשב להסכמתך לשינויים אלה.

בכל מקום במסמך זה בו הפנייה היא בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, הכול לפי העניין.

"מידע" ודרכי איסופו

1. במדיניות פרטיות זו פרשנות המונח "מידע" הוא כל מידע שנאסף על ידי המכללה או נמסר לה על ידך או מי מטעמך, במסגרת השימוש באתר או באפליקציה או בשירותים הכלולים בהם, שבאמצעותו ניתן לזהות אותך ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

המקורות שבאמצעותם המכללה אוספת מידע אודותיך:
1. מידע שאתה מוסר למכללה באמצעות טפסי הרשמה, בקשות ליצירת קשר והשארת פרטי התקשרות, בין היתר בקשר להצטרפותך ללימודים במכללה ולצורך בחינת זכאותך למגורים במעונות המכללה;
2. מידע שמתקבל אצל המכללה בקשר עם השירותים שמעניקה המכללה באתר ו/או באפליקציה;
3. כאשר אתה מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של המכללה (ניוזלטר);
4. באמצעות שימוש באתר ובאפליקציה.

המידע אותו אוספת המכללה אודותיך:
המכללה תאסוף אודותיך את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

1. שם פרטי ושם משפחה;
2. מספר תעודת זהות;
3. כתובת דואר אלקטרוני;
4. מספר טלפון ו/או נייד;
5. מען למגורים ו/או למכתבים או פרטי קשר אחרים;
6. פרטי הכשרה מקצועית;
7. השכלה, לרבות השכלה אקדמאית;
8. תכנית לימודים;
9. כל מידע נוסף שאתה מוסר ו/או מתקבל אצל המכללה בקשר אליך ועם השימוש באתר ו/או באפליקציה;
10. וכן כל מידע אחר העשוי לשמש לזיהוי שלך באופן אישי, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר.
11. מקום עבודה

מדוע המכללה אוספת את המידע והשימוש שהמכללה מבצעת במידע ("מטרות השימוש")?
המכללה אוספת מידע אודותיך לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי המכללה או מי מטעמה;
2. הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות מותאמות לצרכי הגולשים;
3. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
4. לשם פיתוח ותפעולו של האתר, תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
5. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת המכללה;
6. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
7. לשם זיהוי ומדידת אפקטיביות של קמפיינים ממומנים ובניית מודלים שיווקיים מותאמים אישית במדיות השונות על ידי הגדלת כמות הנתונים הגלויים והעברתם, באופן אנונימי מאובטח ומוצפן (בפרוטוקול HTTPS), לשרתי גוגל.
8. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;
9. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;
10. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
11. לשם הצגה והתאמת מודעות רלוונטיות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;
12. ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;
13. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
14. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
15. לצרכים פנימיים של המכללה;
16. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד המכללה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
17. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
18. לשם עמידה בהוראות כל דין.

העברה של המידע לצדדים שלישיים

1. המכללה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים, אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות ולמטרות המפורטות לעיל.
2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג ממטרות השימוש לעיל שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
3. המכללה רשאית להעביר בצורה מוצפנת ומאובטחת, את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
א. צדדים שלישיים אשר מעניקים למכללה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, תאגיד ניהול מעונות המגורים של המכללה ו/או עם תאגידים אחרים הקשורים למכללה, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק (בכלל זאת חברת גוגל) או שירותי דיוור ישיר, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למכללה שירותים בקשר עם פעילותה.
ב. אם תתקבל אצל המכללה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או מידע אודותיך בהתאם להוראות כל דין.
ג. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בינך או מי מטעמך לבין המכללה או מי מטעמה.
ד. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של המכללה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכניהם, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג המכללה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, המכללה.
ה. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המכללה חשד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע במכללה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
ו. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המכללה חשד כי אתה עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
ז. בכל מקרה שהמכללה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למכללה, לך או לצד שלישי כלשהו.
4. המכללה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר ו/או באפליקציה מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.
5. בנוסף, נציין כי פרטי כרטיס האשראי שלך כאשר אתה משלם ו/או רוכש באתר ו/או באפליקציה, מקושרים בתוך מסגרת (IFRAME) ישירות לחברת פלאקארד בע"מ (להלן: "החברה הסולקת") לצורך ביצוע התשלום בגין מתן השירותים של המכללה. יובהר כי המכללה איננה צד לכך. אתה אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות באתר של החברה הסולקת בכתובת: https://www.pelecard.com/ לפני ביצוע התשלום. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, אתה מאשר ומסכים כי המכללה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי החברה הסולקת, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.
6. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המכללה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר ו/או האפליקציה, לרבות בכל הקשור והנוגע לספקי שירות ובכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.

קישורים

1. אתר המכללה עשוי לכלול קישורים (links) או הפניות לאתרים חיצוניים אשר אינם בבעלות המכללה (להלן: "האתרים החיצוניים").
2. התכנים באתרים החיצוניים אינם מתפרסמים על ידי המכללה או מטעמה והיא אינה אחראית, שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
3. לעניין קישורים לאתרים החיצוניים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המכללה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים.
4. המכללה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן רשאית המכללה, להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
5. המכללה לא תחוב בגין הפסד, הוצאה, אבדן או נזקים, ישרים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה משימוש באתרים החיצוניים או בתכנים המופיעים בהם, וכל שימוש בהם הוא באחריות המשתמש.

עוגיות (Cookies)

6. ייתכן שמידע או נתונים ייאספו במהלך הפעילות הרגילה של שירות האינטרנט של האתר באמצעות השימוש בקבצי טקסט מסוג "עוגיות (Cookies) ". קבצי עוגיות עשויים להכיל מידע בלתי מזהה מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, סוג המכשיר ממנו נכנסת, סוג מערכת הפעלה וגרסתה ועוד.
7. האתר ישתמש בקבצי "עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, על מנת להציע תכנים ופרסומים מותאמים בתוך ומחוץ לאתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר שאינם מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי, וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
8. חלק מקבצי ה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
9. אם אתה מעוניין לחסום "עוגיות" תוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. יש לשים לב כי חסימת "עוגיות" עלולה לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

שימוש ב – WhatsApp Business API

10. המכללה משתמשת, בין היתר, בשירותי אפליקציית ה-WhatsApp כאמור לעיל לטובת תקשורת שוטפת מולך ומשלוח מסרים פרסומיים ושיווקיים. הפנייה באפליקציה תהיה פנייה יזומה על ידי המכללה או פנייה שלך אל המכללה.
11. השימוש שלך בוואטספ כפוף, בין היתר, לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הוואטסאפ.
12. לתשומת לבך, האפליקציה עושה שימוש בהצפנה מקצה לקצה, ולכן הודעות שתשלח באמצעות האפליקציה יגיעו באופן מאובטח אל המכללה. יחד עם זאת, בעצם השימוש בהודעות ב-WhatsApp, יש לזכור כי אתה מסכים שהתוכן שאתה משתף עשוי להיות גלוי לצדדים שלישיים המסייעים למכללה כאמור בסעיף "העברה של המידע" לעיל. .
13. האפליקציה לא עושה שימוש בעוגיות. עם זאת, אם תבחר להשתמש בגרסת המחשב של וואטסאפ (WhatsApp Web), או כאשר תיכנס לאתר של וואטסאפ, ייאסף עליך מידע באמצעות שימוש ב"עוגיות".

דיוור ישיר

משתמש יהא רשאי להירשם לרשימת הדיוור באתר ו/או האפליקציה תוך מסירת פרטים אישיים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או פרסומי או אחר מהמכללה.
שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, הודעות‏ טקסט, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ השימוש במידע שמסר המשתמש למכללה לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו.

בקשה להסרה מרשימת דיוור, תיעשה בפנייה למכללה באמצעות האתר. לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים מהמכללה תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות במידע לצורך דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי המכללה יוסיף להישמר במאגר המידע של המכללה בכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

14. המכללה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע של מאגרי המידע המנוהלים על ידה על פי דין, בהתאם לסטנדרטים מקובלים בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התקנות שהותקנו מכוחו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות, כפי שתהיינה מעת לעת.
15. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה אתה מוסר מידע למכללה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, אתה עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. המכללה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. לפיכך, בכל מקרה בו יש לך סיבה להאמין כי העברת המידע למכללה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו בהקדם באמצעי התקשרות שבסעיף 61 למדיניות הפרטיות להלן.

זכות עיון ותיקון המידע

16. הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם אתה מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה למכללה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 61 למדיניות פרטיות זו להלן.

הדין החל ומקום השיפוט

17. הדין החל על מדיניות פרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם שימוש באתר ו/או באפליקציה, הוא הדין הישראלי בלבד ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים.
18. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט של העיר ראשון לציון הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
19. מובהר כי האמור בפרק זה, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

שינויים ועדכונים

20. המכללה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר ו/או באפליקציה תחייב אותך. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה שלך למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים.

שונות

21. אינך רשאי להסב את זכויותיך ו/או חובותיך על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. המכללה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
22. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למכללה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

יצירת קשר

23. ככל שיש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות לכללה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: helpdesk@hdq.colman.ac.il

מעודכן לחודש נובמבר 2023

לרישום ומידע נוסף
  [current_url]


  רוצה לשמוע פרטים על מעונות הסטודנטים

  אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של המסלול האקדמי המכללה למינהל, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי ההתקשרות השונים.

  מדיניות פרטיות

  לרישום ומידע נוסף
   [current_url]


   רוצה לשמוע פרטים על מעונות הסטודנטים

   אני מאשר/ת ומסכים/ה לרישום פרטיי במאגרי המידע של המסלול האקדמי המכללה למינהל, לרבות לצורך דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים באמצעי ההתקשרות השונים.

   מדיניות פרטיות